La Rovinari se recrutează personal medical pentru activitatea de vaccinare

La Rovinari se recrutează personal medical pentru activitatea de vaccinare

UAT oraş Rovinari recrutează personal implicat în activitatea de vaccinare.

cenvac

Avându-se în vedere Decizia Direcţiei de Sănătate Publică Gorj nr. 34/05.03.2021 şi în conformitate cu HG nr. 1031/2020 privind aprobarea strategiei de vaccinare împotriva COVID-19, în România, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, ORDINUL nr. 73/83/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, ORDINUL nr. 72/2021 privind stabilirea reglementărilor pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (8) şi art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, UAT oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, strada Florilor, nr. 2, județ Gorj, recruteaza personal implicat în activitatea de vaccinare reprezentat de medici din specialităţile epidemiologie, medicină şcolară, medicină de familie şi alte specialităţi, asistenţi medicali şi registratori medicali, activitate ce se va desfăşura în cadrul CENTRULUI DE VACCINARE din localitatea Rovinari, Bulevardul Minerilor (sala de sport).

Dosarele de selecţie vor conține, în mod obligatoriu, următoarele documente (documentele în copie xerox vor fi însoțite de documentele originale):

  1. cerere de înscriere adresată conducătorului autorităţii publice organizatoare;
  1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  1. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat;
  1. o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care optează;
  1. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior, de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
  1. aviz anual privind exercitarea profesiei de medic, eliberat de Colegiul Medicilor din România şi Asigurarea de răspundere civilă valabilă pentru medici;
  1. aviz anual de liberă practică şi certificat de membru eliberat de OAMGMAMR şi Asigurarea de raspundere civilă, valabilă pentru asistenţii medicali.

Dosarele pentru selecţie se depun până la data de 9 martie 2021, orele 16.00.

Selecția dosarelor se va face până la data de 10 martie 2021, orele 16.00.

Afișarea  rezultatelor  după selecţia dosarelor se va face la data de 11 martie 2021, până la orele 16.00.

Relaţii suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0253371095, interior 111.